Integritetspolicy

Syftet med denna Integritetspolicy är att säkerställa att Muneris IT´s behandling av personuppgifter
görs på lagliga skäl och i enlighet med EU-förordningen GDPR: s principer. Samt att vi hanterar våra
kunders, anställdas och leverantörers personuppgifter på ett säkert och öppet sätt.

1. Introduktion


På samma sätt som samhället i helhet har MunerisIT AB, våra kunder, anställda och leverantörer
påverkats av digitalisering och globalisering vilket har lett till betydande ökning av användning och
spridning av personuppgifter. Digitalisering betyder ökade möjligheter, men också ett större behov av
skydd för de registrerade personuppgifter och integritet. Denna policy beskriver de övergripande
principerna som gäller för personuppgiftsbehandling inom MunerisIT.

1.1. Syfte


Syftet med denna policy är att definiera MunerisIT´s ansvar för att följa dataskyddsförordningen
(GDPR).

1.2. Mål


Målsättningen är att MunerisIT´s behandling av personuppgifter sker på laglig grund och i enlighet
med GDPR:s principer för att säkerställa för våra kunder, anställda och leverantörer att vi hanterar
deras personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt.

1.3. Definitioner

Personuppgiftsansvarig
Ett företag, den offentliga myndigheten, byrå eller annat organ som, ensam eller gemensamt med
andra, bestämmer syftet och sättet att behandla personliga data.

Personuppgiftslämnare
Den levande person till vilken personuppgifterna gäller. En personuppgiftslämnare definieras i denna
policy som en person som MunerisIT har någon form av relation med, t.ex. kund, anställd, konsult eller
annat.

Personuppgiftsbiträde
En fysisk eller juridisk person/företag, offentlig myndighet, institution eller annan som behandlar
personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgift
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas
enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer
som behandlas kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika
slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan
kopplas till fysiska personer.

Personuppgiftsbehandling
Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling,
registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning,
användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande,
begränsning, radering eller förstöring.

1.4. Omfattning


Omfattningen av denna policy är begränsad till personuppgiftsbehandling som krävs enligt de
allmänna uppgifterna Skyddsförordning (GDPR). Detta omfattar MunerisIT, externa konsulter som
utför uppgifter på uppdrag av MunerisIT och personuppgiftsbiträden som utför databehandling på
uppdrag av MunerisIT.

Utöver de allmänna riktlinjerna i denna policy måste detaljerade krav i lokala dataskyddslagar, i
tillämpliga fall, följas av anställda vid behandling av personuppgifter.

I det fallet MunerisIT är personuppgiftsbiträde för en extern organisation ska databehandlingen vara
gjord i enlighet med denna policy, om inget annat anges i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan
MunerisIT och den personuppgiftsansvarige.

1.5. Målgrupper


Integritetspolicyn gäller all personal som utför uppgifter på uppdrag av MunerisIT avseende
behandling av personuppgifter. Det är också avsett att ligga till grund för information till
personuppgiftslämnare rörande personuppgiftsbehandling. Det gäller även för personuppgiftsbiträden
som utför personuppgifter på uppdrag av MunerisIT.

2. Roller och ansvar

2.1. Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är alltid ansvarig för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är
alltid den juridiska personen som kontrollerar och beslutar om hantering av personuppgifter.

2.2. Ansvarig för Personuppgiftsfrågor / Privacy Officer (PO)
Rollens uppgift är att säkerställa tillhandahållande av GDPR i sin organisation. Denna är också skyldig
att hålla ett register över alla processer som inbegriper personuppgifter som utförs av organisation.

2.3. Personuppgiftsbiträde
Externa leverantörer och liknande där personuppgifter behandlas för MunerisIT´s räkning kallas
personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde ska utföra uppgifterna som finns specificerade i ett
personuppgiftsbiträdesavtal.

2.4. Anställda
Alla anställda är personligen ansvariga för en laglig och korrekt behandling av personuppgifter i deras
dagliga arbete. Genom att följa MunerisIT´s styrande dokument rörande personuppgiftsbehandling
bidrar medarbetarna till efterlevnad av korrekt personuppgiftsbehandling.

3. Dataskyddskrav


3.1. Rättslig grund för bearbetning

Personuppgifter får endast behandlas om vissa villkor är uppfyllda:

 • Om den person till vilken personuppgifterna hänför sig har givit sitt samtycke till behandlingen.
 • Behandlingen är nödvändig för utförandet av ett avtal som personen är part i.
 • Behandlingen är nödvändig för att MunerisIT ska uppfylla en laglig skyldighet.
 • Behandlingen utav personuppgifter behövs för att exempelvis skydda eller rädda liv.
 • MunerisIT´s legitima intresse att behandla personuppgifter uppväger individens intresse att inte få sina personuppgifter behandlade.
3.2. Principer för behandling av personuppgifter

Laglighet, korrekthet och öppenhet – Vid behandling av personuppgifter inom MunerisIT ska vi
säkerställa att behandlingen är laglig, och att vi är transparenta och öppna mot
personuppgiftslämnare.

Uppgiftsminimering – Inom MunerisIT samlar vi aldrig in och hanterar mer personuppgifter än vad som
krävs för att uppfylla uppgifternas ändamål. Det betyder att vi måste fråga oss själva i varje samling av
personliga data om det är nödvändigt. Om syftet med databehandling har löpt ut måste vi ta bort
personuppgifter som inte längre behövs.

Ändamålsbegränsning – Vid insamling av personuppgifter måste vi ha ett tydligt och legitimt syfte med
insamlingen och behandlingen. Om ändamålet inte längre är giltigt, måste vi ta bort de
personuppgifter som behandlas enligt ändamålet. Om vi vill behandla personuppgifter för ett nytt
ändamål får det inte vara oförenligt med det ursprungliga syftet, exempelvis utanför vad den berörda
personuppgiftslämnaren rimligen skulle förvänta sig. Vi måste också se till att informera
personuppgiftslämnaren om detta, samt med vilken juridisk grund vi behandlar personuppgifterna.

Noggrannhet – Personuppgifter måste vara korrekta och aktuella. Personuppgifter som är felaktig eller
ofullständig bör raderas eller korrigeras.

Lagringsminimering – Personuppgifter ska endast lagras så länge som nödvändigt för de ändamål för
vilka uppgifterna behandlas eller enligt vad som krävs enligt gällande lag (exempelvis bokföringslagen).
När den tiden har löpt ut ska personuppgifterna raderas permanent på ett säkert sätt. Om vi vill
behålla personuppgifter under en längre period än vad som krävs för ändamålet måste vi se till att
uppgifterna inte längre kan kopplas ihop till en person, direkt eller indirekt
(anonymisering/pseudonymisering). För personuppgifter som vi mottagit från en person vi har en
kundrelation med, behåller vi dessa under den tidsperiod som utgör praxis bestämd av den nationella
dataskyddsmyndigheten.

Integritet och konfidentialitet – Personuppgifterna ska skyddas bland annat mot obehörig eller otillåten
behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. MunerisIT ska därför vidta
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Ansvarsskyldighet – MunerisIT ansvarar för att principerna om personuppgiftsbehandling följs när
personuppgifter behandlas och ska kunna visa på vilket sätt man följer dem.

3.3. Personuppgiftslämnarens rättigheter

MunerisIT ska svara på personuppgiftslämnarens önskemål på det sätt som krävs enligt gällande lag
eller på annat sätt anses vara rimligt praktiskt och lämpligt i samråd med vår personuppgiftsansvarige.

Öppenhet och information – Personer vars personuppgifter behandlas bör informeras på ett tydligt
sätt. Ett sådant meddelande bör vara koncist, enkelt tillgänglig, skrivas i tydligt och enkelt språk och
måste innehålla viss specifik Information.

Rätt till information – En individ kan begära att få information om MunerisIT´s behandling av
personuppgifter.

Rätt till rättelse och radering – En individ kan begära att ens personuppgifter ska korrigeras eller
raderas.

Rätt att göra invändningar – En individ har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges
behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Rätten att invända – Gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse,
som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

En individ har rätt att klaga mot MunerisIT´s behandling av sina Personuppgifter.

En individ har rätt till ersättning för skada som uppkommit i samband med MunerisIT´s brister i
behandlingen utav personuppgifter.

3.4. Personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdets
skyldigheter

När bearbetningen ska utföras av ett personuppgiftsbiträde på uppdrag av den
personuppgiftsansvarige, ska personuppgiftsansvarige endast använda sig av personuppgiftsbiträden
som kan lämna tillräckliga garantier för att ha implementerat tillräckligt tekniskt och organisatoriskt
skydd, för att kunna möta kraven från GDPR och därmed skydda personuppgiftslämnaren

Det ska finnas ett rättsligt bindande avtal mellan personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet
som uppfyller kraven i dataskyddslagarna och vilken fördelning av ansvar som gjorts mellan parterna
avseende personuppgiftsbehandlingen:

Dataskydd genom “privacy by design” – Varje ny tjänst eller affärsprocess som introduceras av
MunerisIT och som innebär behandling av personuppgifter bör vara utformad för att ta hänsyn till
skyddet av sådana data, till exempel genom att se till att nödvändiga säkerhetsåtgärder är inbyggda i
dess design (“privacy by design”). Varje sådan ny tjänst eller affärsprocess ska också utformas för att se
till att som standard endast personuppgifter som är nödvändiga för det specifika syftet med
behandlingen behandlas (“privacy by default”).

Konsekvensbedömning av dataskydd – Där det finns höga risker vid behandling av personuppgifter, i
synnerhet när det rör nya teknologier, molntjänster och andra IT-system, bör MunerisIT före en sådan
bearbetning genomföra en konsekvensbedömning. MunerisIT ska då följa datainspektionens riktlinjer
om konsekvensbedömning.

Rapportering av personuppgiftsincidenter – anställda som misstänker att denna policy eller relevanta
dataskyddslagar har brutits ska kontakta MunerisIT´s PO omedelbart för att MunerisIT ska kunna följa
lagstadgade anmälningskrav.

Tillhandahållande av personuppgiftslämnarens rättigheter – som anges i kapitel 3.2 i denna policy.

Säkerhetsåtgärder – En anställd som har tillgång till personuppgifter får endast bearbeta uppgifterna i
enlighet med syftet för behandlingen, och får inte dela, distribuera eller på annat sätt avslöja
personuppgifterna till en tredje part om inte instrueras att göra det av MunerisIT. Lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder bör genomföras skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig
förstörelse, oavsiktlig dataförlust eller ändring, obehörigt utlämnande eller åtkomst och andra olagliga
former av bearbetning. Lämpliga skyddsåtgärder i förhållande till risken skall vidtas.

Överföring av personuppgifter utanför EU, EESoch EEA är endast tillåten när den importerande enheten
har lämnat tillräckliga garantier för att personuppgifter kommer att skyddas tillräckligt. Detta kan
åstadkommas genom att använda en av EU:s standardiserade dataöverföringsavtal.

Utbildning och medvetenhet – MunerisIT ger tillräcklig utbildning för alla anställda, baserad på
anställdas roll och ansvar.

4. Personuppgiftshantering på MunerisIT

4.1. Personuppgifter där MunerisIT är personuppgiftsansvarig

4.1.1 Uppgifter på våra företagskunder
För att kunna uppfylla avtalet med kund registreras kontaktuppgifter som exempelvis, faktura- och
leveransadress. Dessa uppgifter registreras i vårt affärssystem och behandlas i fakturerings- och
bokföringssyfte.

4.1.2. Leverantörer & underleverantörer
Eftersom vi köper en del tjänster som vi kan vara i behov av så behandlas personuppgifter även på dig
som leverantör eller underleverantör. Detta för att vi ska kunna göra utbetalningar eller kontakta dig
på ett eller annat sätt så att du effektivt ska kunna utföra ditt uppdrag eller erbjuda din produkt eller
tjänst.

4.1.3. Potentiella medarbetare
Vi behandlar även uppgifter i och med att det inkommer jobbansökningar till oss.

4.2. Vad vi använder dina personuppgifter till

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det med ditt samtycke, avtalsförhållande, laglig
skyldighet/eller på behovsbasis, i syfte att kunna driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och
juridiska skyldigheter, skydda våra system eller uppfylla andra berättigade intressen

4.2.1. Fullgöra förpliktelser som uppdragsgivare
För att MunerisIT ska kunna fullgöra sina förpliktelser som uppdragsgivare och för att säkerställa en
säker och effektiv administration är det nödvändigt för MunerisIT att samla in, behandla och lagra
personuppgifter. Endast personuppgifter som har ett samband med uppdraget behandlas.

4.2.2. Kundsupport
Vi använder uppgifter för att ge support- och stödtjänster till dig så att du kan utnyttja våra tjänster.

4.3. Typer av personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål


Vi använder inte uppgifter till annat ändamål än vad som står beskrivet i denna policy. De data vi
behandlar kan innefatta följande:

4.3.1. Namn och kontaktuppgifter
Vi samlar in för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och
andra liknande kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra avtal med
våra kunder.

4.3.2. Personnummer och betalningsinformation
För att kunna uppfylla våra avtal med leverantörer, underleverantörer, kunder behöver vi inhämta
betalningsinformation.

4.3.3. Enhets- och användningsdata
Det kan innefatta även information om operativsystem, också IP-adress, enhets-id, nationella
inställningar och språkinställningar.

4.3.4. Support och feedbackuppgifter
Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar
till oss, såsom feedback eller frågor och information du lämnar för kundsupport.

4.3.5. Känsliga personuppgifter
Vi behandlar i regel ingen känslig information.

4.4. Vilka dina personuppgifter kan komma att delas till och varför vi delar dem


I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för
dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte än vad
som avtalats.

4.5. System och molnleverantörer


Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med externa bolag för att underlätta
vår verksamhet, leverera våra tjänster samt fullgöra våra skyldigheter. Det kan exempelvis handla om
system-och molnleverantörer vi använder oss av för att föra vårt arbete framåt. Dessa får dock inte gå
och titta i vår data utan explicit tillåtelse.

4.6. E-post och annan ostrukturerad data


MunerisIT har en särskild intern IT-policy för behandling av personuppgifter i e-post och annan
ostrukturerad data. För det första måste vi ha en rättslig grund för att hantera e-post. MunerisIT kan
likt andra företag och privata organisationer därför som regel behandla personuppgifter i inkommande
e-post med stöd av en intresseavvägning och/eller för att fullgöra ett avtalsförhållande. Policyn säger
också att MunerisIT ska inte använda e-post för att systematisk hantering av personuppgifter, samt att
gallring rutinmässigt ska ske.

4.7. Övrigt


Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är
nödvändigt för att:

 • Följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter.
 • Skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att
  underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada.
 • Hantera och upprätthålla säkerheten för våra tjänster, däribland att förhindra eller stoppa en attack
  på våra system eller nätverk.
 • Skydda rättigheter eller egendom som tillhör MunerisIT, inklusive verkställa de villkor som styr
  användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att
  handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör MunerisIT kommer vi inte att själva
  undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

5. Kontakta oss

Om du har en fråga om vad som gäller för dina personuppgifter, begäran om registerutdrag, ett
klagomål eller en fråga till vår PO, kontaktar du oss genom att kontakta oss på

info@munerisit.se
010-2216502


Klagomål kan lämnas till Datainspektionen

6. Uppföljning


MunerisIT kommer att göra objektiva interna revisioner av denna policy, inklusive dataskydd på
periodisk bas. VD på MunerisIT ansvarar för övergripande övervakning och genomförande av denna
policy. PO ansvarar för MunerisIT´s dagliga överensstämmelse med denna policy och dataskyddslagar.